jump to navigation

Doel van LBS 2009/10/12

Posted by leerroutebeheer in Systeem.
comments closed

Hoe stellen we het leren van studenten (weer) centraal?
Hoe kunnen we de student direct èn efficiënt beoordelen èn adviseren?

Vragen waar nu een gedegen oplossing voor gebouwd is.

Bestaande opleidingen hebben vaak aangetoond vakinhoudelijk sterk te zijn. De opleiding bevat duidelijke theorie en goede opdrachten die zichzelf in de loop der jaren hebben bewezen. De
onderwijseenheden zoals die tot voor kort werden ingezet, horen bij het vak.

Competentiegericht leren voegt een nieuwe laag doelstellingen toe aan het onderwijs! Naast de kennis die bij de student aanwezig moet zijn (en die we dus moeten toetsen) moeten we meten aan de vaardigheden die getoond worden. En nagaan of het resultaat is behaald.

Het competentiegericht beroepsonderwijs kan op veel draagvlak bij docenten rekenen, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Tweede Kamer. De ervaring leert echter dat de onderwijsinspanning toeneemt en dat vergt extra ondersteuning.

Advertentie

Werkwijze 2009/10/12

Posted by leerroutebeheer in Systeem.
comments closed

Uitgangspunt is het leerproces van de leerling. Aan de hand van bestaande leertaken (theorie, opdracht, etc) wordt gestructureerd in kaart gebracht aan welke leerinhouden en competenties er gewerkt kan worden binnen deze taken. Het in kaart brengen gebeurt op het niveau van criteria zoals de prestatie-indicator of het gewenste resultaat. Deze zijn in de documenten van COLO geformuleerd op het kruispunt van competentie en werkproces.

basiscyclus

Het resultaat van de verbindingen tussen leertaken en competenties is tweeledig:
Ten eerste wordt zichtbaar aan welke vakkennis en competenties gewerkt kan worden en dus ook welke competenties beoordeeld kunnen worden.
Ten tweede wordt duidelijk welke sturing in de opdracht aangebracht kan worden om te zorgen dat de student onder begeleiding van zijn coach werkt aan de aangegeven competenties.

De vakkennis bij de bestaande leertaak hebben scholen van oudsher al in kaart gebracht, en is aanwezig inclusief beschikbare toetsen (bestaande methodes).
De competenties waaraan gewerkt wordt zijn na deze inventarisatie duidelijk in beeld en kunnen dus ook beoordeeld worden door bijvoorbeeld de coach, de student zelf of door zijn praktijkopleider. Alle beoordelingen worden in LBS vastgelegd. LBS zorgt automatisch voor een update van de status van de student. Indien de voortgang afwijkt van de wens wordt dit gelijk zichtbaar en kan de coach ingrijpen.

De leerroute 2009/10/12

Posted by leerroutebeheer in Systeem.
comments closed

De leerroute bestaat uit een reeks leertaken/leerobjecten.  Aan de leerroute zijn testen en beoordelingen gekoppeld.

LBS maakt de leerroute van een student zichtbaar en beheersbaar.  De rol van student en coach is duidelijk. Zij formuleren het einddoel en de weg. Indien de student zich niet voldoende ontwikkelt wordt dit snel gesignaleerd via LBS en kan er worden bijgestuurd. Indien nodig kunnen extra opdrachten worden ingezet. Op ieder gewenst moment is duidelijk wat er gebeurt en waarom.

LBS eigenschappen 2009/10/12

Posted by leerroutebeheer in Systeem.
comments closed

presteertgoedpresteertslecht

LBS
Duidelijke presentatie van status en voortgang van de student.

BEHEERSBAAR
Met LBS krijgen docenten weer grip op het onderwijsleerproces. Ook voor de student is er een duidelijk kader wat er van hem/haar wordt verwacht.

INDIVIDUELE LEERROUTE
Per student is een eigen leerroute mogelijk. Dit maakt het LBS tot een zeer flexibel didactisch instrument.

VERANTWOORDING
LBS toont altijd actueel waar de student in het onderwijsleerproces zit.
Op Ieder moment kan gezien en aan-getoond worden hoe de student competent is geworden. Afstemming met Inspectie betekent dat LBS het mogelijk maakt om zondar aanvullende inspanning aan de eisen van legitimering van de opleiding te voldoen.

KWALITEIT
Door de beheersing en het zicht op het onderwijsleerproces neemt de kwaliteit van de opleiding toe. De docent weet of de student op schema zit, weet of het goed gaat en kan reageren vóórdat het fout gaat.  Een studiewijzigings-advies wordt eerder zichtbaar.

KOSTENBESPAREND
Het inkopen van kostbare examens kan achterwege blijven, EN het bijhouden van cijfers en competentiebeoordelingen komt te vervallen.

SHL GECERTIFICEERD
De structuur van LBS sluit naadloos aan bij het SHL competentiemodel dat de basis is voor de competentiegerichte kwalificatiedossiers (COLO).